Viete ako použiť present continuous – prítomný priebehový čas v angličtine?

Present Continuous používame na to, aby sme hovorili o činnostiach alebo udalostiach, ktoré sa práve teraz dejú. Prítomný priebehový čas teda opisuje činnosť alebo udalosť, ktorá sa začala a ešte neskončila.

otevřená kniha

Present Continous – Tvorba a použitie

1. Prítomný priebehový čas vytvárame pomocou nasledujúcej vety.
Podmet + sloveso byť + sloveso (-ing)…
Sloveso „byť“ závisí od podmetu.
I am working. Pracujem.
My company is hiring new people. Moja firma prijíma nových ľudí.

2. Môžeme tiež vytvoriť záporné vety jednoduchým pridaním „not“ za sloveso „byť“.
He is not studying. He\’s playing games. Neučí sa. Hrá hry.
We are not working together on this project.Nepracujeme spolu na tomto projekte.

3. Prítomný priebehový čas a uzavreté otázky (áno / nie) v ňom môžeme tiež položiť tak, že na začiatok vety dáte sloveso „byť“. Použijeme nasledovnú skladbu vety.
Sloveso byť + podmet + sloveso (-ing)…?
Are you studying now? Študujete teraz?
Is he cooking dinner at the moment? Varí teraz večeru?


4. V čase Present Continuous môžete tiež vytvárať otázky pomocou opytovacích zámen.
Opytovacie zámeno + sloveso byť+ podmet + sloveso (-ing)…?
Who is talking right now? Kto práve rozpráva?
Who is working at the office today? Kto dnes pracuje v kancelárii?

5. O prítomnom priebehovom čase potrebujete vedieť ešte jednu dôležitú vec. Môže byť tiež použitý na opis budúcnosti.
Môžete to rozlíšiť podľa situácie alebo podľa vyjadrenia času použitého vo vete, či už veta hovorí o prítomnosti, alebo o budúcnosti. Pozri sa na niektoré príklady.
He\’s going to Europe next week. Ďalší týždeň ide do Európy. (Budúcnosť)
I am working at the moment. Práve pracujem. (Prítomnosť)

mapa evropy

Existuje veľa spôsobov, ako využiť present continuous. Ak budete dôsledne precvičovať angličtinu, bude to pre vás veľmi ľahké.